1ली | एकात्मिक पाठ्यपुस्तक, बालभारती भाग 4

इयत्ता पहिली

बालभारती भाग 4

‘इयत्ता पहिली’ Standard one च्या या पाठ्यपुस्तकाची निर्मिती एकात्मिक स्वरूपात करण्यात आली आहे.
भाषा, गणित, इंग्रजी आणि खेळू, करू, शिकू या विषयांचा एकत्रित विचार करण्यात आलेला आहे.
so बालभारतीची चार स्वतंत्र पुस्तके आहेत.

intro.

आर्ट इंटिग्रेटेड Art Integrated आणि स्पोर्ट इंटिग्रेटेड Sport Integrated दृष्टिकोनाचा विचारही पाठ्यपुस्तक करताना केलेला आहे.
hence त्यासाठीच खेळू, करू, शिकू हा विषयही यात सामावून Incloud घेतला आहे.

अनुक्रमणिका 

अ.क्र. घटकाचे नाव लिंक
1 वाहतूक व आपले मदतनीस क्लिक करा
2 गाडी आली गाडी आली क्लिक करा
3 वाहतुकीची साधने व प्रकार क्लिक करा
4 वाहतुकीची साधने व प्रकार क्लिक करा
5 चित्र गप्पा-आपले मदतनीस क्लिक करा
6 गती (Speed/Motion) क्लिक करा
7 कागदी विमान तयार करूया क्लिक करा
8 आकार ओळख क्लिक करा
9 वाचनपाठ क्लिक करा
10 चित्र गप्पा क्लिक करा
11 Traffic Signal क्लिक करा
12 गणित गप्पा क्लिक करा
13 बेरीज : पुढे मोजून क्लिक करा
14 बेरीज कर क्लिक करा
15 Our Community Helpers क्लिक करा
16 Conversation क्लिक करा
17 आगगाडी तयार करूया क्लिक करा
18 मीनूची सहल क्लिक करा
19 आकृतिबंध क्लिक करा
20 आत-बाहेर क्लिक करा
21 जवळ-दूर क्लिक करा
22 Where are the things? क्लिक करा
23 The Wheels On The Bus क्लिक करा
24 Let’s Colour the bus. क्लिक करा
25 चित्र गप्पा-आपले मदतनीस क्लिक करा
26 कोण आले मदतीला? क्लिक करा
27 लांब-आखूड क्लिक करा
28 सर्वांत लांब-सर्वांत आखूड क्लिक करा
29 लांबी मोजूया क्लिक करा
30 कागदी पंखा क्लिक करा
31 Picture Reading क्लिक करा
32 One-Many क्लिक करा
33 माहिती घेऊया क्लिक करा
34 एक राखी सैनिकासाठी क्लिक करा
35 विविध शरीरस्थिती क्लिक करा
36 उंच-ठेंगणा क्लिक करा
37 रुंद-अरुंद क्लिक करा
38 जड-हलका क्लिक करा
39 डावा-उजवा क्लिक करा
40 कमी वेळ-जास्त वेळ क्लिक करा
41 घटनाक्रम क्लिक करा
42 Let’s talk क्लिक करा
43 Riddle – Tell who am I ? क्लिक करा
44 आमची काळजी घ्यायची बरं का! क्लिक करा
45 उपयोगी फोन नंबर क्लिक करा
46 Small and Capital Letters क्लिक करा
47 आपल्या परिसराची ओळख क्लिक करा
48 कार्यजगत क्लिक करा
49 नैसर्गिक घडामोडी क्लिक करा
50 सप्ताहाचे सात वार क्लिक करा
51 रस्त्यावरील सुरक्षितता क्लिक करा
52 वाहनांमधील सुरक्षितता क्लिक करा
53 आपले नवे मित्र क्लिक करा
54 ध्वनींची ओळख क्लिक करा
55 माझे पान क्लिक करा