Let’s colour the bus. | 1ली,बालभारती भाग-4

Let’s colour the bus.

(चला, बस रंगवूया.), 1ली, बालभारती भाग-4

Let’s learn :
To follow instructions and do accordingly.

Listen and say. (ऐक आणि म्हण.)

Look at the picture carefully. Identify the shapes in it and colour them as shown.
(चित्र काळजीपूर्वक बघ. चित्रातील आकार ओळखून सूचीनुसार रंगव.)

Solve crossword puzzle. (शब्दकोडे सोडव.)

Let’s learn :
New words through language games.

Construct a puzzle using alphabet or numbers.

मराठी व सेमी माध्यम

पहिलीच्या विषयानुसार, अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे.
विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.