1ली | एकात्मिक पाठ्यपुस्तक, बालभारती-3,नवीन अभ्यासक्रम

इयत्ता पहिली

बालभारती भाग-3

‘इयत्ता पहिली’ Standard one च्या या पाठ्यपुस्तकाची निर्मिती एकात्मिक स्वरूपात करण्यात आली आहे.

भाषा, गणित, इंग्रजी आणि खेळू, करू, शिकू या विषयांचा एकत्रित विचार करण्यात आलेला आहे.
so बालभारतीची चार स्वतंत्र पुस्तके आहेत.

अनुक्रमणिका 

अ.क्र. घटकाचे नाव लिंक
1 प्राणी क्लिक करा
2 माझ्या या ओटीवर क्लिक करा
3 आम्ही पाळीव प्राणी क्लिक करा
4 आम्ही राहतो जंगलात… क्लिक करा
5 आम्हांला ओळखलं का? क्लिक करा
6 अनुकरणात्मक कृती क्लिक करा
7 Animal actions and movements क्लिक करा
8 क्ष ज्ञ क्लिक करा
9 अ अॅ क्लिक करा
10 ऑ अं क्लिक करा
11 अ : क्लिक करा
12 Let’s visit the zoo क्लिक करा
13 Introduction of the numbers 11 to 20 क्लिक करा
14 माझी शेपटी मला दे क्लिक करा
15 जोडाक्षरे क्लिक करा
16 वाचनपाठ क्लिक करा
17 बेरीज-वजाबाकी उजळणी क्लिक करा
18 बेरीज-वजाबाकी क्लिक करा
19 शाब्दिक उदाहरणे क्लिक करा
20 My grandfather had a farm क्लिक करा
21 Letters, words and their sound क्लिक करा
22 २१ ते ३० या संख्यांची ओळख व लेखन क्लिक करा
23 संख्यांचा टप्पा क्लिक करा
24 ३१ ते ४० या संख्यांची ओळख व लेखन क्लिक करा
25 चित्रकथा (Picture story) क्लिक करा
26 आम्ही कोठे राहतो? क्लिक करा
27 Let’s find the young ones क्लिक करा
28 Paper work (कागदकाम) क्लिक करा
29 ४१ ते ५० या संख्यांची ओळख व लेखन क्लिक करा
30 ५१ ते ६० या संख्यांची ओळख व लेखन क्लिक करा
31 कोण शिकवते? क्लिक करा
32 चित्रकथा (Picture story) क्लिक करा
33 Letters, words and their sound क्लिक करा
34 Conversation (संभाषण) क्लिक करा
35 Picnic spot क्लिक करा
36 Lost and found क्लिक करा
37 ६१ ते ७० या संख्यांची ओळख व लेखन क्लिक करा
38 ७१ ते ८० या संख्यांची ओळख व लेखन क्लिक करा
39 अंगठ्याचे ठसे उमटव क्लिक करा
40 ८१ ते ९० या संख्यांची ओळख व लेखन क्लिक करा
41 ९१ ते १०० या संख्यांची ओळख व लेखन क्लिक करा
42 १०० या संख्येची ओळख व लेखन क्लिक करा
43 शतकाची ओळख क्लिक करा
44 रूप नको, गुण पाहा क्लिक करा
45 चित्र गप्पा (Picture talk!) क्लिक करा
46 माझा उपयोग (My use) क्लिक करा
47 १० चा टप्पा (Step of 10) क्लिक करा
48 Riddles (कोडी) क्लिक करा
49 Be kind to animals क्लिक करा
50 Little Sheru (छोटा शेरू) क्लिक करा
51 प्राण्यांचे स्नेहसंमेलन क्लिक करा
52 Animal Alphabet क्लिक करा
53 मैत्री करूया प्राण्यांशी … क्लिक करा