My grandfather had a farm | 1ली, बालभारती भाग 3

My grandfather had a farm (माझ्या आजोबांचे शेत)

इयत्ता पहिली,बालभारती भाग 3

मनोरंजक टेस्ट

Let’s learn :-
To sing a rhyme with rhythm and actions.
About animals and the sounds they make.


My grandfather had a farm.
E – I – E – I – O
And on the farm he had some dogs.
E – I – E – I – O
With a bow-wow here
And a bow-wow there,
Here a bow, there a wow
Everywhere a bow-wow.
My grandfather had a farm.
E – I – E – I – O

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.