1ली | एकात्मिक पाठ्यपुस्तक, बालभारती भाग 2

इयत्ता पहिली

बालभारती भाग 2

‘इयत्ता पहिली’ Standard one च्या या पाठ्यपुस्तकाची निर्मिती एकात्मिक स्वरूपात करण्यात आली आहे. भाषा, गणित, इंग्रजी आणि खेळू, करू, शिकू या विषयांचा एकत्रित विचार करण्यात आलेला आहे.
so बालभारतीची चार स्वतंत्र पुस्तके आहेत.
आर्ट इंटिग्रेटेड Art Integrated आणि स्पोर्ट इंटिग्रेटेड Sport Integrated दृष्टिकोनाचा विचारही पाठ्यपुस्तक करताना केलेला आहे आणि hence त्यासाठीच खेळू, करू, शिकू हा विषयही यात सामावून Incloud घेतला आहे.

अनुक्रमणिका 

अ.क्र. घटकाचे नाव लिंक
1 पाणी क्लिक करा
2 आला पाऊस आला क्लिक करा
3 What is this? क्लिक करा
4 Oh, rainbow क्लिक करा
5 द ड क्लिक करा
6 व ग क्लिक करा
7 क्लिक करा
8 ै दोन मात्रे क्लिक करा
9 Numbers क्लिक करा
10 कमी-जास्त क्लिक करा
11 रोपांची वाढ क्लिक करा
12 चढता क्रम क्लिक करा
13 उतरता क्रम क्लिक करा
14 ध य क्लिक करा
15 फ ओ क्लिक करा
16 ज श क्लिक करा
17 ो एक काना एक मात्रा क्लिक करा
18 बेरीज (Addition) क्लिक करा
19 कोडी सोडव क्लिक करा
20 Days of the Week क्लिक करा
21 Conversation क्लिक करा
22 Action Time क्लिक करा
23 नारळ क्लिक करा
24 d f m n e क्लिक करा
25 वजाबाकी क्लिक करा
26 चित्र गप्पा क्लिक करा
27 १0 या संख्येची ओळख व लेखन क्लिक करा
28 दशकाची ओळख क्लिक करा
29 आनंदाने गाऊया क्लिक करा
30 ण ख क्लिक करा
31 थ औ क्लिक करा
32 क्लिक करा
33 ौ काना दोन मात्रे क्लिक करा
34 वाचनपाठ क्लिक करा
35 ११ ते २० ची ओळख व लेखन क्लिक करा
36 संख्या क्रमाने जोडूया क्लिक करा
37 The Story of a Pond क्लिक करा
38 l h r s o क्लिक करा
39 Action Time क्लिक करा
40 ट ढ क्लिक करा
41 ठ छ क्लिक करा
42 क्लिक करा
43 पाणी साठवण्याची भांडी क्लिक करा
44 शब्दखेळ क्लिक करा
45 पूर्णविराम ओळख क्लिक करा
46 अर्थपूर्ण वाक्य तयार करूया क्लिक करा
47 प्रश्नचिन्ह ओळख क्लिक करा
48 वाचनपाठ – चित्रवाचन क्लिक करा
49 जलचक्र व पाण्याचे विविध स्रोत क्लिक करा
50 नाणी – नोटा क्लिक करा
51 शब्दखेळ क्लिक करा
52 Let’s Practise क्लिक करा
53 जलप्रतिज्ञा क्लिक करा