नाणी – नोटा (Coins-Notes.) | 1ली, बालभारती-2

नाणी – नोटा (Coins-Notes.)

1ली, बालभारती भाग 2,

नवीन अभ्यासक्रम,पान-84

चला शिकूया.
नाणी-नोटांची ओळख होणे.सुट्टे करूया. (Let’s give the change.)

चित्र बघ व उत्तर सांग.(Look at the picture and answer.)

1) सोहमला पाण्याची बाटली खरेदी करायची आहे. त्याला ५ रुपयांची किती नाणी द्यावी लागतील?

= 4 नाणी

2) सोहमला पाण्याची बाटली खरेदी करताना १० रुपयांच्या किती नोटा द्याव्या लागतील?

= 2 नाेटा

चित्र बघ व उत्तर सांग. (Look at the picture and answer.)

सॅलड बनवूया. किंमत शोधूया. (Let’s make a salad and find the price.)

चला शिकूया.-
दैनंदिन व्यवहारात नाणी-नोटांचा वापर करता येणे.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.