माझ्या या ओटीवर | 1ली,बालभारती भाग 3

माझ्या या ओटीवर

माझ्या या ओटीवर
कोण कोण येते-कोण कोण येते?
चिमणी येते नि कावळा येतो,
टपटप दाणे टिपून जातो-टिपून जातो.
होला येतो नि पारवा येतो,
हू हू घू घू करून जातो-करून जातो.
मैना येते नि पोपट येतो,
मंजूळ मंजूळ बोलून जातो-बोलून जातो.
मोर येतो नि लांडोर येते,
थुई थुई थुई थुई नाचून जाते-नाचून जाते.

माझ्या या हौदावर
कोण कोण येते-कोण कोण येते?
चिमणी येते नि कावळा येतो,
बुडबुड गंगे न्हाऊन जातो-न्हाऊन जातो.
होला येतो नि पारवा येतो,
थेंबथेंब पाणी पिऊन जातो-पिऊन जातो.
मैना येते नि पोपट येतो,
पाणी उडवून खेळून जातो-खेळून जातो.
मोर येतो नि लांडोर येते,
थुई थुई थुई थुई नाचून जाते-नाचून जाते.

माझ्या या बागेत
कोण कोण येते-कोण कोण येते?
चिमणी येते नि कावळा येतो,
इकडे तिकडे उडून जातो-उडून जातो.
मैना येते नि पोपट येतो,
पेरू, डाळिंब खाऊन जातो-खाऊन जातो.
मोर येतो नि लांडोर येते,
आंब्याच्या डहाळीवर झुलून जाते-झुलून जाते.
कोकीळ येतो नि बुलबुल येतो,
गोड गोड गाणी गाऊन जातो-गाऊन जातो.

चला शिकूया.-
साभिनय व तालासुरात गीतगायन करणे.
गाण्याचा आनंद घेणे.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.