चौथी गणित टेस्ट

चौथी गणित टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 संख्याज्ञान क्लिक करा
2 तीन अंकी बेरीज क्लिक करा
3 वजाबाकी क्लिक करा
4 गुणाकार -1 क्लिक करा
5 गुणाकार -2 क्लिक करा
6 भागाकार-1 क्लिक करा
7 भागाकार -2 क्लिक करा
8 कालमापन क्लिक करा
9 भौमितिक आकृत्या क्लिक करा
10 संख्येचे विस्तारित रूप क्लिक करा
11 स्थानिक किंमत क्लिक करा
12 लगतची मागची व पुढची संख्या क्लिक करा
13 लहान मोठी संख्या क्लिक करा
14 चढता-उतरता क्रम क्लिक करा
15  बेरीज-शाब्दिक उदाहरणे क्लिक करा
16  वजाबाकी-शाब्दिक उदाहरणे क्लिक करा
17 अपूर्णांक क्लिक करा
18 मापन क्लिक करा
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30