प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन | 1ली ते 4थी pdf प्रश्नपत्रिका-2021/2022

प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन

PDF
प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन PDF नमुना प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध

अनु. विषय लिंक
1ली ,मराठी डाऊनलोड
1ली, गणित डाऊनलोड
1ली, गणित–सेमी डाऊनलोड
1ली, इंग्रजी डाऊनलोड
2री, मराठी डाऊनलोड
2री, गणित डाऊनलोड
2री, गणित–सेमी डाऊनलोड
8 2री, इंग्रजी डाऊनलोड
9 3री, मराठी डाऊनलोड
१० 3री, गणित डाऊनलोड
११ 3री, गणित–सेमी डाऊनलोड
12 3री, इंग्रजी डाऊनलोड
13 3री, परिसर अभ्यास डाऊनलोड
14 4थी, मराठी डाऊनलोड
15 4थी, गणित डाऊनलोड
16 4थी, गणित-सेमी डाऊनलोड
17 4थी, इंग्रजी डाऊनलोड
18 4थी, परिसर अभ्यास डाऊनलोड