कमी-जास्त (Less-more) | 1ली, बालभारती भाग 2

कमी-जास्त (Less-more)

1ली, बालभारती भाग-2

नवीन अभ्यासक्रम,पान-15 ते 17

चला शिकूया-

चला शिकूया.
कमी-जास्त किंवा समान ओळखता येणे.
तुलना करून कितीने कमी, कितीने जास्त सांगता येणे.
व्यवहारात कमी-जास्त किंवा समान हे शब्द आकलनपूर्वक वापरता येणे.

एकास एक संगतीने कमी-जास्त किंवा समान ओळखूया.
(Identify less-more or equal by one-one correspondence)

कमी-जास्त ओळख. (Identify less-more.)

चित्र पाहूया. कमी-जास्त ओळखूया.
(Look at the picture and identify less – more.)

चित्रात काय काय दिसत आहे? (What do you see in the picture ?)- बागेत मुले ,माणसे व तलावात बदके

सहलीला आलेल्या एकूण मुली किती?-5

सहलीला आलेली एकूण मुले किती?-4

दोघांपैकी कोणाची संख्या जास्त आहे? कितीने जास्त आहे?-मुलींची संख्या 1 ने जास्त आहे.

तलावातील मोठी बदके किती?-6

तलावातील छोटी बदके किती?-3

दोघांपैकी कोणाची संख्या कमी आहे? कितीने कमी आहे?-छोटी बदके 3 ने कमी आहेत.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.