शब्दखेळ | Word game, 1ली, बालभारती भाग 2

शब्दखेळ

Word game

Let’s learn :-
To speak about the given situation with confidence.

शेवटी ‘ळी’ येणारे शब्द लिही.

शब्दसाखळी पूर्ण कर.(Complete the word chain.)

Help Santo find the way to close the tap. (सॅन्टोला नळ बंद करण्यासाठी मार्गशोधण्यास मदत कर.)

शब्दांत लपलेले शब्द शोध. (Find the small words hidden in the big words.)

योग्य चिन्हे जोडून शब्द लिही आणि वाच.(Write and read words by joining correct signs.)

Brainstorming-

What will you do to save water in your house?

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.