चढता क्रम (Ascending order) | 1ली, बालभारती भाग-2

चढता क्रम (Ascending order)

1ली, बालभारती भाग-2, उतरता व चढता क्रम

चढता क्रम कसा लावायचा ?…नवीन अभ्यासक्रम,पान-20

चला शिकूया-

कृतींच्या साहाय्याने संख्यांचा चढता व उतरता क्रम समजून घेणे.

https://abhyasmitra.com

 

ठोकळे मोज. चढता क्रम लाव.
(Count the blocks. Arrange in ascending order.)

चढत्या क्रमाने संख्या लिही.
(Write the numbers in ascending order.)मराठी व सेमी माध्यम

 

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.