शब्दखेळ (Word game) | 1ली, बालभारती भाग 2

शब्दखेळ (Word game)

1ली, बालभारती भाग 2

नवीन अभ्यासक्रम,पान-80

चला शिकूया-
चित्र निरीक्षणावरून शब्दलेखन करता येणे.
शब्दांचे तो, ती, ते या गटांत वर्गीकरण करता येणे.

चित्र बघ. योग्य रकान्यात नाव लिही. (Look at the picture. Write the name in the proper column.)
मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.