११ ते २० ची ओळख व लेखन | 1ली, बालभारती भाग 2

११ ते २० ची ओळख व लेखन

(Introduction and writing of the numbers 11 to 20)

1ली, बालभारती भाग 2

नवीन अभ्यासक्रम,पान-55 to 63

चला शिकूया.

११ ते २० ची ओळख होणे.
११ ते २० चे वाचन व अंकात लेखन करणे.
१० ते २० या संख्यांचे दृढीकरण होणे.

वाच. लिही. (Read and write.)

संख्येइतके मणी वाढव.(Add the beads as per the given number.)

बघ व कर. (Look and do.)

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.