दहावी इतिहास टेस्ट

दहावी इतिहास टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 इतिहासलेखन: पाश्चात्त्य परंपरा क्लिक करा
2 इतिहासलेखन: भारतीय परंपरा क्लिक करा
3 उपयोजित इतिहास क्लिक करा
4 भारतीय कलांचा इतिहास क्लिक करा
5 प्रसारमाध्यमे आणि इतिहास क्लिक करा
6 मनोरंजनाची माध्यमे व इतिहास क्लिक करा
7 खेळ आणि इतिहास क्लिक करा
8 पर्यटन आणि इतिहास क्लिक करा 
9 इतिहासिक ठेव्यांचे जतन क्लिक करा