l h r s o | 1ली, बालभारती भाग 2,पान-72

l h r s o

1ली, बालभारती भाग 2,

नवीन अभ्यासक्रम,पान-72

Letters and words associated with the same sound.(ध्वनीशी संबंधित अक्षरे आणि शब्द)

Let’s learn :-
The letters of the alphabet – l, h, r, s, o.
Words associated with the letters – l, h, r, s, o.
To associate words with pictures.

Circle the correct pictures for the given letter. (योग्य चित्रांना गोल कर.)

Colour the letters as shown.(दाखवल्याप्रमाणे अक्षरांना रंग दे.)

Look at the letters and circle the correct picture that begins with the given letter.(अक्षर पाहा आणि दिलेल्या अक्षरापासून सुरू होणाऱ्या चित्रांना गोल कर.)

Listen and repeat. (ऐक आणि माझ्यापाठोपाठ म्हण.)

Word family. (शब्दकुल)

Let’s learn :-
To recognize and identify the letters of the alphabet.
To recognize the sound of the different letters of the alphabet.

Look at the word family and use the given letters to make new words.

Trace the following letters. (खालील अक्षरे गिरव.)

Let’s learn :-
To trace the letters of the alphabet – l, h, r, s, o.

Look at the picture and complete the word.(चित्र पाहा आणि शब्द पूर्ण कर.)

Let’s practise. (सराव करूया.)

Let’s learn :
To recognize the pictures and complete the word.
To associate words with pictures.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.