कोडी सोडव,Solve the puzzles |1ली, बालभारती भाग-2

कोडी सोडव-Solve the puzzles.

1ली, बालभारती भाग-2

बेरीज कशी करायची ? नवीन अभ्यासक्रम,पान-27

चला शिकूया-

९ पर्यंतच्या संख्यांची बेरीज करता येणे.

https://abhyasmitra.com

रेघेने जोडी जुळव. (Match a pair using line.)बेरीज रूपात लिही.(Write in the form of addition.)

बघ आणि सोडव. (Look and solve.)

तोंडी बेरीज कर. (Add orally.)मनोरंजक टेस्ट सोडवा..

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.