ै या स्वरचिन्हाची ओळख | 1ली, बालभारती भाग 2

ै या स्वरचिन्हाची ओळख

1ली, बालभारती भाग 2,

नवीन अभ्यासक्रम,पान-10 ते 12

चला शिकूया.
द, ड, व, ग, ऐ या अक्षरांची ओळख होणे.
द, ड, व, ग, ऐ या अक्षरांचे लेखन करता येणे.
ै या स्वरचिन्हाची ओळख होणे.

खालील शब्द वाचा. गिरवा. वाच आणि लिही.(Read and write.)

खालील शब्द वाचा.

वैर,गैरसोय,गैरहजर,वैरण,दैनंदिनी ,दैनिक, वैशाख, वैचारिक

स्वरचिन्हे जोड.

मोज, रंगव व लिही. (Count, colour and write.)

अर्थपूर्ण शब्द तयार कर.

मनोरंजक टेस्ट 

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.