फ,ओ ची ओळख | 1ली, बालभारती भाग 2

फ,ओ ची ओळख

1ली, बालभारती भाग 2,

नवीन अभ्यासक्रम,पान-22

चला शिकूया.
ध, य, फ, ओ, ज, श या अक्षरांची ओळख होणे.
ध, य, फ, ओ, ज, श या अक्षरांचे लेखन करता येणे.
ो या स्वरचिन्हाची ओळख होणे.

खालील शब्द वाचा.खालील शब्द वाचा.  फ,ओ ला गोल करा.

गिरवा. वाच आणि लिही.(Read and write.)

मनोरंजक टेस्ट 

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.