द,ड ची ओळख | 1ली, बालभारती भाग 2 | नवीन अभ्यासक्रम

द,ड ची ओळख

1ली, बालभारती भाग 2,

नवीन अभ्यासक्रम,पान-7

चला शिकूया.
द, ड, व, ग, ऐ या अक्षरांची ओळख होणे.
द, ड, व, ग, ऐ या अक्षरांचे लेखन करता येणे.
ै या स्वरचिन्हाची ओळख होणे.

खालील शब्द वाचा.

खालील शब्द वाचा. द व ड ला गोल करा.

गिरवा. वाच आणि लिही.(Read and write.)

मनोरंजक टेस्ट 

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.