Letters, words and their sound 1ली, बालभारती-3,पान-49

Letters, words and their sound

1ली, बालभारती भाग 3

अक्षरे, शब्द आणि त्यांचे ध्वनी, पान -49

Let’s learn :-

l The letters of the alphabet – v, w, x, y, z.
l Words associated with the letters – v, w, x, y, z.
l Picture word association.

Let’s learn :
To trace the letters of the alphabet- v, w, x, y, z.
To develop preparatory writing skill.

Listen and repeat. (ऐक आणि माझ्यापाठोपाठ म्हण.)

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.