Action Time | 1ली, बालभारती भाग 2

Action Time

1ली, बालभारती भाग 2

बालभारती पान – 30

Let’s learn :-
To narrate and enact an event.
Pitter patter, pitter patter!
What is it?
It’s raining on the house top.

Pour… pour… pour
What is it?
It is water.
Drip drip, drip drip!
What is it?
It’s water dripping from the tap.
Splish splash, splilsh splash!
What is it?
Rani is jumping in the puddle.

Listen and repeat. (ऐक आणि माझ्यापाठोपाठ म्हण.)

Let’s learn :-
All about nouns and verbs.
To listen to some sounds.
Observe the pictures and match them to the correct sound. (चित्रांचे निरीक्षण कर आणि योग्य ध्वनीशी जोडी लाव.)
Listen carefully and guess what is it. (लक्षपूर्वक ऐक आणि काय आहे ते ओळख.)मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.