ऑ, अं ची ओळख | 1ली, बालभारती भाग 3,नवीन अभ्यासक्रम

ऑ, अं ची ओळख

1ली, बालभारती भाग 3,

नवीन अभ्यासक्रम,पान-12

चला शिकूया-

क्ष, ज्ञ, अ, ॲ, ऑ, अं, अ: या अक्षरांची ओळख होणे.
क्ष, ज्ञ, अ, ॲ, ऑ, अं, अ: या अक्षरांचे लेखन करता येणे.
ॲ  ॉ अं, अ: या स्वरचिन्हांची ओळख होणे.

वाच आणि लिही. (Read and write.) ऑ, अं अक्षराला गोल कर. गिरव.

 गिरव.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.