आम्हांला ओळखलं का? Did you recognize us? | 1ली,बालभारती भाग 3

आम्हांला ओळखलं का? (Did you recognize us?)

1ली, बालभारती मराठी

नवीन अभ्यासक्रम,बालभारती भाग 3, इयत्ता पहिली

चला शिकूया.-
आपल्या परिसरातील विविध पक्षी व कीटकांची ओळख होणे.

विविध प्राणी, पक्षी, कीटक यांची चित्रे जमा कर व वर्णानुक्रमे नावे लिही. वहीत चिकटव.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.