कोण शिकवते? (Who teaches?) | 1ली,बालभारती 3

कोण शिकवते? (Who teaches?)

1ली,बालभारती 3

चला शिकूया-
साभिनय व तालासुरात गीतगायन करणे.
गाण्याचा आनंद घेणे.

कोण शिकवते?

पोपट म्हणाला मैनाताई
माझ्यासाठी गा अंगाई
सा-रे-ग-म-प-ध-नि-सा
आवाज तुझा गोड बाई

वाघोबा म्हणाले कोल्हेदादा
गोष्ट आम्हांला सांगाल का?
त्यात लबाडी करू नका
प्रामाणिक बनाल का?

कासव म्हणाले घोडेदादा
टप्-टप् टापा चाल तुमची
शिकवा ना हो आम्हांलाही
कला तुमची पळण्याची

साळुंकी म्हणाली खारुताई
नेहमी, तुला कसली घाई?
बसले तुझ्या समोर मी
वेळेचे महत्त्व शिकव बाई

भू-भू म्हणाला मुंगीताई
रांगेत चालते, कण वेचते
मुंगीताई शिस्त तुझी ही
फार मला गं आवडते

कोकिळा म्हणाली कावळेदादा
वाढवतो तू माझी पिल्ले
दुसऱ्यासाठी काम करावे
सांग तुला कोण शिकवते?
– माया धुप्पड

मनोरंजक टेस्ट सोडवा…

परिसरातील लहान उद्योगांची माहिती

आपल्याला परिसरातील लहान उद्योग करणाराचे नाव ओळख.


माहिती घेऊया

खालील वस्तू मोजा व सांगा.


आपले मदतनीस

आपल्याला कोण ,काय मदत करतो?


Guess the shapes. आकार ओळख

खालील आकारांची नावे सांग.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे.
परिपाठ पाहण्यासाठी https://abhyasmitra.com ला भेट द्या.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.