Lost and found (हरवले आणि सापडले) | 1ली,बालभारती 3

Lost and found (हरवले आणि सापडले)

1ली,बालभारती 3

Let’s learn :
To understand the sequence of events in a story.
To listen and enjoy a simple picture story.

Look at the pictures, listen and say with me.
(चित्रे पाहा, ऐक आणि माझ्याबरोबर म्हण.)

Listen, repeat and use. (ऐक, माझ्यापाठोपाठ म्हण आणि वापर.)

(a)
Anuja : Is this ruler yours?
Deepa : Yes, it is. Thank you very much.
(b)
Sonal : Are these pencils yours?
Amir : No, they are not.
(c)
Tushar : Have you lost your eraser?
Chetan : Yes.
Tushar : Is this yours?
Chetan : Yes, thank you.

मनोरंजक टेस्ट

४१ ते ५० या संख्यांची ओळख

४१ ते ५० अंकाची ओळख व वाचन लेखन करता येणे. 


५१ ते ६० या संख्यांची ओळख

५१ ते ६० अंकाची ओळख व वाचन लेखन करता येणे. 


परिसरातील लहान उद्योगांची माहिती

आपल्याला परिसरातील लहान उद्योग करणाराचे नाव ओळख.


माहिती घेऊया

खालील वस्तू मोजा व सांगा.


आपले मदतनीस

आपल्याला कोण ,काय मदत करतो?


Guess the shapes. आकार ओळख

खालील आकारांची नावे सांग.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे.
परिपाठ पाहण्यासाठी https://abhyasmitra.com ला भेट द्या.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.