१० चा टप्पा ,Step of 10 | 1ली,बालभारती 3

१० चा टप्पा (Step of 10)

1ली,बालभारती 3

चला शिकूया-

तोंडी गणित करता येणे.

१० चा टप्पा

१० ते १०० अंकाची ओळख व वाचन लेखन करता येणे. 

१० च्या टप्प्याने बेडकाला तलावापर्यंत पोहोचव.
(Help the frog to reach the pond using the step of 10.)२ पासून १० चा टप्पा (Steps of 10 start with 2)
५ पासून १० चा टप्पा (Steps of 10 start with 5)
९ पासून १० चा टप्पा (Steps of 10 start with 9) सांग पटपट, लिही झटपट. (Tell fast, write fast.) माझ्यामागे लपलेली संख्या ओळख व लिही.
(Identify the number hidden behind me and write the same.)

मनोरंजक टेस्ट सोडवा…

१० चा टप्पा

१० ते १०० अंकाची ओळख व वाचन लेखन करता येणे. 


Riddles (कोडी)

find the correct animal and tell its name.


४१ ते ५० या संख्यांची ओळख

४१ ते ५० अंकाची ओळख व वाचन लेखन करता येणे. 


५१ ते ६० या संख्यांची ओळख

५१ ते ६० अंकाची ओळख व वाचन लेखन करता येणे. 


परिसरातील लहान उद्योगांची माहिती

आपल्याला परिसरातील लहान उद्योग करणाराचे नाव ओळख.


माहिती घेऊया

खालील वस्तू मोजा व सांगा.


आपले मदतनीस

आपल्याला कोण ,काय मदत करतो?


Guess the shapes. आकार ओळख

खालील आकारांची नावे सांग.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे.
परिपाठ पाहण्यासाठी https://abhyasmitra.com ला भेट द्या.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.