३१ ते ४० या संख्यांची ओळख व लेखन | 1ली, बालभारती भाग 3

३१ ते ४० या संख्यांची ओळख व लेखन

Numbers 31 to 40

1ली, बालभारती भाग 3

नवीन अभ्यासक्रम,पान-35 & 36

चला शिकूया.
31 ते 40 संख्या ओळखणे.

२१ ते ४० संख्या क्रमाने जोडून गायीला गवतापर्यंत पोहोचव. (Join the numbers 21 to 40 serially and take the cow to the grass.)

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.