शोधूया पिल्लांना, Let’s find the young ones | 1ली, बालभारती भाग 3

Let’s find the young ones. (शोधूया पिल्लांना.)

1ली, बालभारती भाग 3

नवीन अभ्यासक्रम,पान-39

चला शिकूया.
प्राण्यांच्या अवयवातील वेगळेपण ओळखणे.

Let’s learn :-
The names of animals and their young ones.
The position words.

Look at page no.40 and tell where is the young one.
(पान नं.४० पाहा आणि छोटी पिल्ले कोठे आहेत ते सांग.)

The duckling is swimming in the pond.
The puppy is standing at the window.
The calf is sitting on the grass.
The lamb is standing between the two sheep.
The kitten is sleeping under the table.

The fawn is standings behind the tree.
The cub is playing near the den.
The foal is standing in front of the stable.
The chick is hopping over the basket.

Match the animals with their young ones.
(प्राणी आणि त्यांची छोटी पिल्लेयांच्या जोड्या लाव.)

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.