वाहतुकीची साधने व प्रकार | 1ली,बालभारती 4

वाहतुकीची साधने व प्रकार

(Means and Modes of Transport)

1ली,बालभारती 4

चला शिकूया.

वाहतुकीची साधने व प्रकार ओळखता येणे.
वाहतुकीची साधने व त्यांचा उपयोग सांगता येणे.

वाहतूक मार्गांनुसार वर्गीकरण कर. (Classify according to the modes of transport.)

Write the correct letter A, B, C or D (A, B, C किंवा D पैकी योग्य अक्षर मध्ये लिही.)

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.