The Wheels On The Bus | 1ली,बालभारती भाग-4

The Wheels On The Bus

1ली,बालभारती भाग-4

Listen, repeat and sing. (ऐक, माझ्यापाठोपाठ म्हण आणि गा.)

The wheels on the bus go
round and round;
round and round;
round and round.
The wheels on the bus go
round and round,
all through the town!
The horn on the bus goes
peep, peep, peep.
The wipers on the bus go
swish, swish, swish.
The engine on the bus goes
zoom, zoom, zoom.
The people on the bus go
up and down.
The babies on the bus go
waa, waa, waa.
The parents on the bus go
shh, shh, shh.Listen and say. (ऐक आणि म्हण.)

मराठी व सेमी माध्यम

पहिलीच्या विषयानुसार, अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे.
विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.