One-Many,एक-अनेक,वचन |1ली,बालभारती 4

One-Many (एक-अनेक)

1ली,बालभारती 4

Let’s learn :-
To understand one and many.
To count and write.

Listen and repeat. (ऐक आणि माझ्यापाठोपाठ म्हण.)
One -Many
car-cars
train-trains
boat-boats
bus-buses
bicycle-bicycles
rocket-rockets

How many …..?
I have a car.
I have five cars.
I have a toy train.
I have three toy trains.

मनोरंजक टेस्ट सोडवा…
1.

आपले मदतनीस

आपल्याला कोण ,काय मदत करतो?


2.

Guess the shapes. आकार ओळख

खालील आकारांची नावे सांग.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.