माहिती घेऊया | 1ली,बालभारती 4

माहिती घेऊया. (Let’s take the information.)

1ली,बालभारती 4

चला शिकूया :-
चित्रातील माहिती गोळा करता येणे. त्याची नोंद करून अनुमान काढता येणे.
वरील चित्रातील वस्तूमोज. तेवढ्या चौकटी रंगव. (Count the objects given in the above picture. Colour the boxes as
many as the numbers.)

  • सर्वांत जास्त कोणत्या वस्तू आहेत? (Which objects are the most?)- चाके
  • सर्वांत कमी कोणत्या वस्तू आहेत? (Which objects are the least?)- पंप

मोज व योग्य चौकट रंगव. (Count and Colour the appropriate box.)

मनोरंजक टेस्ट सोडवा…

माहिती घेऊया

खालील वस्तू मोजा व सांगा.


आपले मदतनीस

आपल्याला कोण ,काय मदत करतो?


Guess the shapes. आकार ओळख

खालील आकारांची नावे सांग.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.