आकारिक चाचणी 1 प्रश्नपत्रिका | 1ली ते 4थी, Open Book Test pdf

आकारिक चाचणी 1 मूल्यमापन

Open book test PDF
20 गुणांची पहिल्या सत्रासाठी आकारिक चाचणी 1 PDF नमुना प्रश्नपत्रिका

अनु. विषय लिंक
1ली ,मराठी डाऊनलोड
1ली, गणित डाऊनलोड
1ली, गणित–सेमी डाऊनलोड
1ली, इंग्रजी डाऊनलोड
2री, मराठी डाऊनलोड
2री, गणित डाऊनलोड
2री, गणित–सेमी डाऊनलोड
8 2री, इंग्रजी डाऊनलोड
9 3री, मराठी डाऊनलोड
१० 3री, गणित डाऊनलोड
११ 3री, गणित–सेमी डाऊनलोड
12 3री, इंग्रजी डाऊनलोड
13 3री, परिसर अभ्यास डाऊनलोड
14 4थी, मराठी डाऊनलोड
15 4थी, गणित डाऊनलोड
16 4थी, गणित-सेमी डाऊनलोड
17 4थी, इंग्रजी डाऊनलोड
18 4थी, परिसर अभ्यास डाऊनलोड