विविध शरीरस्थिती ,Various Body Positions | 1ली,बालभारती 4

विविध शरीरस्थिती
(Various Body Positions)

1ली,बालभारती 4

चला शिकूया :-
विविध शरीरस्थितीची ओळख होणे.

(१) पाठीवर झोपून (Lying on the back)

(२) पोटावर झोपून (Lying on the stomach) (३) उभे राहून (While standing)

योग्य शरीर स्थितीस बरोबर व चुकीच्या शरीरस्थितीस चूक करा.
(Put a the correct and a wrong posture.)मनोरंजक टेस्ट सोडवा…

माहिती घेऊया

खालील वस्तू मोजा व सांगा.


आपले मदतनीस

आपल्याला कोण ,काय मदत करतो?


Guess the shapes. आकार ओळख

खालील आकारांची नावे सांग.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.