Conversation (संभाषण) |1ली, बालभारती भाग 4

Conversation (संभाषण)

1ली, बालभारती भाग 4

Listen and act. (ऐक आणि अभिनय कर.)

Amit : Hello! Raju, how are you?
Raju : Fine. Thank you.
Amit : I am going to my uncle’s village.
Raju : How are you going by a car, bus or a train?
Amit : I am going by a train.
Raju : Wish you happy and safe journey!
Amit : Thank you so much.
Raju : You are welcome

Look and say. (पाहा आणि म्हण.)

safe (सुरक्षित), village (गाव), happy (आनंदी), journey (प्रवास), thank you (आभारी आहे), welcome (स्वागत)

मराठी व सेमी माध्यम

पहिलीच्या विषयानुसार, अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे.
विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.