Our Community Helpers,आपले मदतनीस | 1ली,बालभारती-4

Our Community Helpers,आपले मदतनीस

1ली,बालभारती-4

Listen, repeat and sing. (ऐक, माझ्यापाठोपाठ म्हण आणि गा.)

Teachers teach us A,B,C,
Shapes and colours and 1,2,3.
Doctors help us when we’re sick,
Medicines will do the trick !
Soldiers fight on borders away so far..
Farmers grow wheat, rice and jowar.
Police make living safe for you,
What do you want to do ?

teacher (शिक्षक), farmer (शेतकरी), soldier (सैनिक), policeman (पोलीस), driver (ड्रायव्हर), doctor (डॉक्टर), firefighter (अग्निशमन जवान), postman (पोस्टमन)

Look, listen and say. (पाहा, ऐक आणि म्हण.)

doctor (डॉक्टर)

farmer (शेतकरी)

teacher (शिक्षक)

मराठी व सेमी माध्यम

पहिलीच्या विषयानुसार, अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे.
विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.