Traffic Signal ,वाहतूक सिग्नल | 1ली,बालभारती भाग 4

Traffic Signal ,वाहतूक सिग्नल

Green Light, Green Light,
What do yo say?
I say ‘Go’!
Go right away.
Yellow Light, Yellow Light,
What do you mean?
I mean, ‘wait’!
Till the light is green.
Red Light, Red Light
What do you say?
I say, ‘stop’!
And stop right away.

Colour the traffic signal. (वाहतूक सिग्नलला रंग दे.)
Let’s learn :-
To know vocabulary about road traffic and traffic signals.
To follow traffic rules (Traffic awareness).

मराठी व सेमी माध्यम

पहिलीच्या विषयानुसार, अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे.
विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.