Small and Capital Letters (लहान व मोठी अक्षरे) | 1ली,बालभारती 4

Small and Capital Letters (लहान व मोठी अक्षरे)

1ली,बालभारती 4

Let’s learn :
To identify letters of the alphabet and their sounds correctly.
To name English words for familiar objects and pictures.Look, listen and repeat. (पाहा, ऐक आणि माझ्यापाठोपाठ म्हण.)Match the small and capital letters with appropriate picture. (लहान व मोठी अक्षरे यांची योग्य त्या चित्राशी जोडी लाव.)Find the correct capital letter for the small letter. (लहान अक्षरासाठी योग्य ते मोठे अक्षर शोध.)
Trace the capital and small letters. (मोठी व लहान अक्षरेगिरव.)
Match the capital and small letters. (मोठी व लहान अक्षरे यांच्या जोड्या लाव.) Lets learn :
To differentiate between small and capital letters.

Listen, repeat and read. (ऐक, माझ्यापाठोपाठ म्हण आणि वाच.)

Look at my fire engine.

Look at my police car.

मनोरंजक टेस्ट सोडवा…

माहिती घेऊया

खालील वस्तू मोजा व सांगा.


आपले मदतनीस

आपल्याला कोण ,काय मदत करतो?


Guess the shapes. आकार ओळख

खालील आकारांची नावे सांग.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे.
परिपाठ पाहण्यासाठी https://abhyasmitra.com ला भेट द्या.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.