ध्वनींची ओळख (Introduction of sounds) | 1ली, बालभारती भाग 4

ध्वनींची ओळख (Introduction of sounds)

1ली, बालभारती भाग 4

खालील वाहनांचे आवाज ऐक व त्याप्रमाणे आवाज काढ.

चला शिकूया.-

विविध वाहनांच्या ध्वनींची ओळख होणे.
ध्वनींतील फरक ओळखता येणे.
वाहनांचा आवाज काढता येणे.

मराठी व सेमी माध्यम

पहिलीच्या विषयानुसार, अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे.
विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.