Where are the things? वस्तू कोठे आहेत | 1ली,बालभारती 4

Where are the things? वस्तू कोठे आहेत?

1ली,बालभारती 4

Look, listen and repeat.
(पाहा, ऐक आणि माझ्यापाठोपाठ म्हण.)

Goods in the truck.

The luggage is on the roof (छप्पर) of the car.

The stone is under the car.

There is a car between two buses (बसेस).

A car is outside the gate.

A motorcycle is inside the gate (प्रवेशद्वार).मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.