पहिली मराठी टेस्ट

पहिली मराठी टेस्ट

अनु. घटकाचे नाव लिंक
अग्गोबाई ढग्गोबाई क्लिक करा
बीज क्लिक करा
माझे खेळ क्लिक करा
माझे मित्र क्लिक करा
माझे कुटुंब क्लिक करा
वाचनपूर्व व लेखनपूर्व तयारी क्लिक करा
क ची ओळख क्लिक करा
8 म ची ओळख क्लिक करा
9 आ ची ओळख क्लिक करा
१० ल ची ओळख क्लिक करा
११ झोपाळा गेला उडून क्लिक करा
12 स,प,ऊ ची ओळख क्लिक करा
13 ए,च,ळ,ह,झ ची ओळख क्लिक करा
14 द,ड,ग ,ऐ व दोन मात्रा शब्द ओळख क्लिक करा
15 माझा घोडा क्लिक करा
16 प्रश्नचिन्हाची ओळख क्लिक करा
17 माझी शाळा क्लिक करा
18 गमती शोध क्लिक करा
19 आई मला दे ना क्लिक करा
20 वाचनपाठ 2 क्लिक करा
21 वाचनपाठ 3 क्लिक करा
22 वाचनपाठ 4 क्लिक करा
23 मांजराची गंमत क्लिक करा
२४ बाजार क्लिक करा
25 सांगा पाहू क्लिक करा
26 पूर्णविरामाची ओळख क्लिक करा
27 लोठेबाबा क्लिक करा
28 जंगलात ठरली मैफल क्लिक करा
29 माझा भारत क्लिक करा
30 रेघ लहान झाली क्लिक करा
३१ वेड कोकरू क्लिक करा
३२ जत्रा क्लिक करा
३३ गाडी आली गाडी आली क्लिक करा