जंगलात ठरली मैफल |1ली ,बालभारती

जंगलात ठरली मैफल

१.जंगलात कसली मैफल ठरली होती?

उत्तर-जंगलात नाचगाण्याची मैफल ठरली होती.

२.तबला कोण वाजवत होते?

उत्तर-कोल्हा तबला वाजवत होता.

३.साळींदर काय वाजवत होते?

उत्तर-साळींदर पेटी वाजवत होते.

४.ठुमकत कोण नाचत आले?

उत्तर-ठुमकत ठुमकत मोर नाचत आला.

५.गाणे तालासुरात म्हणा.

Author: Active Guruji

Blogger

2 thoughts

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.