तिसरी गणित टेस्ट

तिसरी गणित टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 भौमितिक आकृत्यांची ओळख क्लिक करा
2 वजाबाकी क्लिक करा
3 गुणाकार क्लिक करा
4 बेरीज हातच्याची क्लिक करा
5 वस्तूंच्या साहय्याने गुणाकार क्लिक करा
6 दशकाची ओळख क्लिक करा
7 तीन अंकी संख्या ओळख क्लिक करा
8 नोटा व नाणी क्लिक करा
9 आकृतीबंध क्लिक करा
10 बेरीज हातच्याची क्लिक करा
11 वजाबाकी हातचा क्लिक करा
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30