काना ओळख | इयत्ता पहिली ,बालभारती भाग 1 | नवीन अभ्यासक्रम

काना ओळख

चला शिकूया.-

क, म, आ, ल या अक्षरांची ओळख होणे.
क, म, आ, ल या अक्षरांचे लेखन करता येणे.
ा या स्वरचिन्हाची ओळख होणे.

इयत्ता पहिली बालभारती भाग 1

1ली नवीन अभ्यासक्रम

 वाचा.

शब्द पाहून पुन्हा लिही.

प्रश्न-काना असलेले शब्द सांगा.

उत्तर- मामा ,काना, दादा, काम, दाम, दार ,खार,खास, बारा, मला, मका, लाल.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

One thought

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.