सहावी मराठी टेस्ट

सहावी मराठी टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
भाग-1
1 बलसागर भारत होवो क्लिक करा
2 सायकल म्हणते मी आहे ना! क्लिक करा
3 डॉ.कलाम यांचे बालपण क्लिक करा
4 गवत फुला रे गवत फुला क्लिक करा
5 बाकी वीस रुपयाचं काय ? क्लिक करा
6 पण थोडा उशीर झाला क्लिक करा
7 आपले परमवीर क्लिक करा
भाग-2
8 माय क्लिक करा
9 वारली चित्रकला क्लिक करा
10 सुगंधी सृष्टी क्लिक करा
11 माझ्या आज्यानं पंज्यानं क्लिक करा
12 मला मोठे व्हायचंय क्लिक करा
13 आपली सुरक्षा, आपले उपाय क्लिक करा
भाग -3
14 आता उजाडेल क्लिक करा
15 बालसभा क्लिक करा
16 सफर मेट्रोची क्लिक करा
17 दुखणं बोटभर क्लिक करा
18 बहुमोल  जीवन क्लिक करा
19 मला बाजारला जायचे बाई क्लिक करा
भाग -4
20 ओळख थोरांची क्लिक करा
21 या काळाच्या भाळावरती क्लिक करा
22 वडिलांस पत्र क्लिक करा
23 परिवर्तन विचारांचे क्लिक करा
24 रोजनिशी क्लिक करा
25 नवा पैलू क्लिक करा
26 संतवाणी क्लिक करा