27.मांजराची दहीहंडी | 2री,मराठी

27.मांजराची दहीहंडी

१) कोण कोणास म्हणाले.

अ) “आजी,आजी लवकर ये,मांजराची दहीहंडी पहा.”

उत्तर- माधुरी आजीला म्हणाली.

२) कोण ते लिही.

अ) मांजरामध्ये सर्वात लहान – साळोबा

आ) मांजरामध्ये सर्वात हुशार -साळोबा

इ) आजीबाई व नात यांना आवडणारी-मांजरे

ई) मांजराची दहीहंडी पाहणारी-माधुरी

उ) घाबरून पळून गेलेली- मांजरे

३)का ते सांग.

अ) दहीहंडीत साळोबा मांजर सर्वात वर उभे

-ते सर्वात लहान लहान होते.

आ) दहीहंडीत बोकोबा मांजर सर्वात खाली उभे

-बोकोबा मांजर सर्वात मोठे होते.

४) तर काय झाले असते ते सांग.

अ) आजीबाईंनी लोणी उंचावर ठेवताना मांजरांनी पाहिले नसते तर-

– त्यांना माहित झाले नसते व त्यांनी ते मिळवण्याचा प्रयत्न केला नसता.

आ) आजी थोड्या उशिराने घरी आली असती तर-

-आजीला मांजरांची दहीहंडी पाहता आली नसती.

५) आईने उंचावर ठेवलेला खाऊ मिळवण्यासाठी तू काय काय करशील?

-उंच वस्तूवर उभा राहून खाऊ काढेल.

६) अक्षरांचा योग्य क्रम लावून अर्थपूर्ण शब्द तयार कर.

अ) जी आ – आजी

आ) र मां ज – मांजर

इ) र शा हु – हुशार

ई) डी ही हं द – दहीहंडी

Author: Active Guruji

Blogger

One thought

  1. माला टेस्त सोडविण्यासाठी काय करायचे

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.