26.फुग्या रे | 2री ,मराठी

26.फुग्या रे

१) कोण ते लिही.

9. हवा

अ) आभाळी उंच जाणारा-फुगा

आ) पक्ष्यांशी गोष्टी करणारा-फुगा

इ) वाऱ्याशी झुंज घेणारा-फुगा

ई) ताऱ्यांशी खो-खो खेळणारा-फुगा

 

२) सांग व लिही.

अ) फुग्यात काय भरता येते?

उत्तर- फुग्यात हवा,पाणी व रंग भरता येतात.

आ) तुला कोठे कोठे जायला आवडेल?

उत्तर-मला बागेत,मित्रांच्या घरी ,शाळेत,यात्रेत जायला आवडेल.

३) खालील शब्द उलट क्रमाने लिही.

जीभ-भजी

डफ-फड

खरा-राख

ढाल-लढा

साठ-ठसा

काम-मका

सर-रस

चावा-वाचा

तवा-वात

सरस-सरस

लपा-पाल

पटपट-टपटप

वार -रवा

सहा-हास

कडक-कडक

नऊ-ऊन

Author: Active Guruji

Blogger

2 thoughts

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.