18-हिवाळा | मराठी | बालभारती | इ.2री

18-हिवाळा

मराठी ,बालभारती 

इ.2री


१) डोंगराच्या पलीकडे काय जळत आहे ?

उत्तर- डोंगराच्या पलीकडे शेकोटी जळत आहे .

२) झाडावर काय डुलत आहे ?

उत्तर- झाडावर पिवळी फुले डुलत आहे .

३) हिवाळ्यात पिकून कोणती फळे पिवळी पडतात ?

उत्तर-हिवाळ्यात पेरू,चिंच व बोरे ही फळे पिकून पिवळी पडतात .

४) हिवाळ्यात कोण उंडारत फिरतो ?

उत्तर-हिवाळ्यात गाईचा गोऱ्हा उंडारत फिरतो .

५) तुला माहित असलेली काही फळांची नावे सांग .

उत्तर- फणस,आंबा,सीताफळ,पेरू,चिकू,केळी .

 ६) जोड्या जुळव .

१) डोंगराच्या पलीकडे जळणारी शेकोटी – उगवता सूर्य 

२) धुक्यामुळे निळसर दिसणारे – डोंगर

३) तळ्यात विरघळणारे – धुके

४) झाडावर डुलणारी – पिवळी फुले

५) पिकून पिवळे झालेले – पेरू

 ७) उसाला लांब लांब काय लागले आहेत ?

उत्तर- उसाला लांब लांब तुरे लागले आहेत .

 ८) ‘ उंच’ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता ?

उत्तर – उंच * बुटका

९ ) चिंचेची चव कशी असते ?

उत्तर –  चिंचेची चव आंबट असते.

Author: Active Guruji

Blogger

3 thoughts

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.