झोपाळा गेला उडून | 1ली ,मराठी

झोपाळा गेला उडून

1ली ,मराठी

पान-२०) झोपाळा गेला उडून

खालील स्वाध्याय सोडवा.

प्रश्न-तळ्यात किती बेडूक होते?

उत्तर:-तळ्यात दोन बेडूक होते.

प्रश्न-झोपाळ्यावर कोण झोके घेत होते?

उत्तर-झोपाळ्यावर बेडूक झोके घेत होते.

प्रश्न-खांब कशाचे होते?

उत्तर-बगळ्याच्या पायाचे खांब होते.

प्रश्न-जोडाक्षरे वाच.

१.तळ्यात

२.त्यांनी

३.त्यावर

४.उड्या

५.पाण्यात

Author: Active Guruji

Blogger

One thought

  1. 8369235641 mobile no माझा मुलगा चौथी मद्धे आहे तर काही असेल तर व्हाट्सअप्प वर पाठवा

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.